Rugpjūčio 7 d. 12.30 val. Šiaulių katedroje aukotos ekstraordinarinės Romos rito formos šventosios Mišios. Vatikano radijas praneša, kad jomis vainikuota tarptautinė grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademija „Ad Fontes“ (išvertus – „Šaltinių link“).Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio globojamą akademiją Kražiuose Liepos 29 – rugpjūčio 7 d., kaip kiekvienais metais, organizavo VU Filosofijos fakultetas su partneriais.
Dešimtoji, taigi jubiliejinė, „Ad Fontes“ akademija šiais metais sulaukė neįtikėtinai daug – per 120 dalyvių ir svečių iš Lietuvos, Latvijos, Vatikano, Italijos, Prancūzijos, Rusijos, Baltarusijos. Popiežius Benediktas XVI jubiliejinei akademijai suteikė Apaštalinį Palaiminimą. Didelį Šventojo Sosto dėmesį šiam Lietuvoje vykstančiam projektui rodo ir kunigo Uwe Michael Lang – Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultanto, atvykimas. Svečias aukojo ir minėtas ekstraordinarines šv. Mišias Šiaulių katedroje bei sakė pamokslą. Diakono funkcijas atliko Micaičių klebonas Alionidas Budrius, subdiakono – Šv. Petro kunigų brolijos kunigas Romoje tėvas William Barker.

Šv. Mišių auka, kun. Uwe Michael Lang teigimu, suteikia didžią, nepakartojamą galimybę „priimti Dievo gailestingumą vidury Jo šventovės“. Dievo gailestingumo priėmimo patirtis, anot svečio, intensyviai išgyventa „Ad Fontes“ savaitės metu. Šventojo Sosto atstovas aiškino, kas tai yra Dievo gailestingumas ir kaip jis patiriamas. Ypatingai Dievo gailestingumas pasireiškia, kai švenčiame šv. Mišias, kai ateiname prie altoriaus, kai priimame Jo paties savęs dovaną, kai tai darome su nuolankumu ir pasitikėjimu, kaip Dievo vaikai. Būti Dievo vaiku – didelė dovana, bet ir atsakomybė. „Kai po šv. Mišių išeisime iš šios šventovės, turėsime skleisti Dievo meilę, dalintis tuo, ką čia patyrėme. Švč. Sakramente gauname visas malones, reikalingas dalyvauti Dievo vaikų gyvenime“, – sakė kun. Uwe Michael Lang.

Po šv. Mišių „Ad Fontes“ meistriškumo kurso dalyviai dovanojo koncertą „Lux de Luce“ (Šviesa iš šviesos). Koncertui dirigavo maestro prof. Eugeen Liven d’Abelardo iš Olandijos ir Adrija Čepaitė. Gausių ovacijų sulaukė tiek nuolatiniai meistriškumo kurso dalyviai, tiek vaikų ugdymo programoje dalyvavusių jaunųjų grigališkojo choralo atlikėjų debiutas. Koncerto pabaigoje katedra aidėjo nuo stovinčių klausytojų plojimų.

Dirigentas, maestro prof. Eugeen Liven d’Abelardo Vatikano radijui sakė, jog jau trečius metus atvažiuoja į Kražių grigališkojo choralo akademiją ir kitais metais būtinai dar atvažiuos. Jam patinka dirbti su žingeidžiais, mokymams, patarimams atvirais lietuviais. Antroji dirigentė, Adrija Čepaitė džiaugėsi įvairiomis akademijos programomis: Liepos 31 d.–rugpjūčio 7 d. vyko Pagrindinės studijos, skirtos pažengusiems giesmininkams. Vaikų ugdymo programa skirta studijų savaitėje dalyvaujančių tėvų vaikams. Naujovė šiais metais – patarnautojų kursai, skirti jaunuoliams ir vyrams, norintiems išmokti patarnauti per šimtmečius išpuoselėtos tradicinės formos šv. Mišiose. Kartu aukoti šventąsias Mišias pagal tradicinį Romos ritualą mokėsi arba stiprino įgūdžius keletas kunigų. Liepos 29 – 31 d. organizuotos įvadinės studijos, skirtos „Ad Fontes“ naujokams. Jubiliejinės grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademijos „Ad Fontes“ atidarymas vyko po įvadinių studijų – rugpjūčio 1 d. 9 val., Kražių švč. Nekaltojo Prasidėjimo Mergelės Marijos bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo iškilmingas šv. Mišias pagal ekstraordinarinę Romos rito formą. „Žvelgdami į „Ad Fontes“ studijų savaitės gyvavimo istoriją, galime tik džiaugtis, kad tokia tradicija gyva jau dešimt metų“, – pamokslo metu kalbėjo Šiaulių vyskupas. Tai atsakas į popiežiaus Benedikto XVI raginimą naujai įvertinti nenykstamą tradicinės lotyniškosios liturgijos dvasinį lobį.

Jubiliejaus proga, kaip tik koncerto išvakarėse pasirodė leidinys „Ordo Missae“ („Šv. Mišių tvarka“). Jame pateikiamas Romos rito ekstraordinarinės formos šv. Mišių lotyniškas tekstas lygiagrečiai su nauju vertimu į lietuvių kalbą, taip pat trumpas šio ritualo išaiškinimas įvade. Leidinys iliustruotas raižiniais iš 1682 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išleistos maldaknygės „Jėzaus gyvenimo ir kraujo lobynas“. Juose vaizduojama šv. Mišių eiga kartu su teologiniais Šventojo Rašto provaizdžiais. Įžanginį žodį parašė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šaltinis: Vatikano radijas