Kviečiame studijuoti “Ad Fontes” savaitės metu liturgijoje giedamų giesmių meditacijos tekstus.

Šv. Morta (Mergelė) ir kankinių Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės minėjimas

Ašinė gija

Kolektos malda šv. Mortos atminimui: „Išklausyk mus, Viešpatie, mūsų išganyme, kad, kaip palaimintosios Mortos, tavo Mergelės, iškilme džiaugiamės, taip būtume išugdyti pamaldaus dievotumo rezultatui (piæ devotiónis erudiámur affectu).“

Komentaras: Išpažinėjos Mergelės Mortos liturginėje šventėje šia malda prašome pamaldumo dovanos. Morta yra Viešpaties draugo Lozoriaus dukra, Marijos sesuo. Evangelija liudija, kad juo visus Viešpats labai mylėjo. Dvasine prasme Lozorius simbolizuoja krikščionį, kuris viena savo dalimi (Marija) buvoja su Dievu, kita gi dorybingai veikia pasaulyje. Mergelė Morta simbolizuoja būtent pastarąją krikščionio pusę (žr. toliau Evangelijos komentarą).

Kolektos malda Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Betričės atminimui: „Prašome, Viešpatie, suteik, kad, kaip krikščioniškoji tauta tavo Kankinių Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės laikinąja iškilme drauge džiaugtųsi (congáudet), taip džiaugtųsi ir amžinosios šventės vaisiais (perfrui), bei įvykdytų tai, ką šiandien įžadais švenčia.“

Komentaras: Krikščionis yra pašauktas džiaugtis Amžinatvės šventės vaisiais. Lotyniškoje liturginėje mintyje tai yra išreiškiama vienu paprastu žodžiu – fruitio. Būti amžinybėje reiškia amžiną ir begalinį skleidimąsi Dievo Meilėje. Tai – didis slėpinys, kuris yra paslėptas nuo netyrų akių – visų, kurie pasirenka žemiškų aistrų sklaidą. Tuo tarpu kankiniai yra liudininkai amžinos sklaidos Dieve, nes savo begalinę aistrą Dievui jie patvirtino amžinuoju pasirinkimu – iki mirties, iki Kryžiaus mirties (plg. Fil 2,8).

Skaitiniai

Epistolė (2 Kor 10,17-18; 11, 1-2)

Komentaras: Krikščionio siela yra Kristaus Sužadėtinės siela. Ji pasirinko taip, kaip ir yra pati psirinkta Dievo, kuris dėl jos įsikūnijo – iki mirties, iki Kryžiaus mirties.
Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys (10,38-42).

Komentaras: Dorybės galia veiklioji krikščionio sielos dalis turi būti paklusni Dievo Žodžio bylojimui, kurį girdi mūsų mąstančioji sielos dalis, savo ruožtu, apsprendžiama nusižeminimo ir Dvasios skaistinamos širdies.

Giesmės

INTROITAS

Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis. Ps. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. (Ps 44,8.2)

Pamilai teisingumą ir nekenti neteisumo; todėl patepė tave Dievas, tavo Dievas, džiaugsmo aliejumi labiau nei tavo bendrus. Ps. Ištarė manoji širdis gerąjį žodį: aš apsakau savo darbus Karaliui.

Komentaras: Šventojo liudininko, t.y. kankinio ir išpažinėjo, širdis taria Dievo Žodį iš Šventosios Dvasios, kuri toje širdyje gyvena. Šventasis liudininkas neapkenčia netiesaus būvio (iniquitátem). Būtent todėl, kad Dievo Dvasia gyvena teisiojo liudininko širdyje. Tai ir yra Amžinosios Dvasios patepimas (unxit) ir pati Dvasia – džiaugsmo aliejus (óleo lætítiæ).

GRADUALAS

Spécie tua et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde et regna. V. Propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua. (Ps. 44,5)

Savo stotingumu ir grožiu atkreipk dėmesį [į mus], sėkmingai ženk į priekį ir karaliauk. V. Dėl tavosios tiesos, romumo ir teisingumo; ir stebuklingai išves tave tavo dešinė.

Komentaras: Šie giesmės žodžiai puikiai išreiškia Bažnyčios liturgijos esmę ir kartu krikščionio gyvenimo formą. Mes trokštame mums Dievo dovanojama grožio. Aukšta grožio (pulchritudo) nata giesmės atliepe ataidi romumu (mansuetudo) verse. Toks yra lex orandi (maldos įstatas), toks yra ir kilnusis lotyno krikščionio lex agendi (veikimo įstatas).

ALELIUJA

Allelúia. V. Adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi in lætítia. (Ps 44, 15.16)

Aleliuja.V. Po Jos Karaliui bus atvestos Mergelės; jos artimosios bus atvestos tau džiūgaudamos.

Komentaras: „Mergelėmis‘ vadiname tas moteris, kurios pasirinko Mergelės Marijos šventumo kelią. Marija yra Karaliaus Motina ir kartu Jo šventumo įkūnytoja, atspindys. Taip kiekviena šventoji išpažinėja mergelė yra Motinos atspindys ir Jo šventumo sekėja. Karalius traukia sielas savo Grožiu.

Parengė Mindaugas Kubilius