Toliau pristatome „Ad Fontes“ akademijos mokytojus. Šį kartą Jūsų dėmesiui pateikiame „Ad Fontes“ akademijos mokytojo Romualdo Gražinio kūrybinės veiklos aprašymą.

Romualdas Gražinis yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choro dirigavimo dėstytojas, choro dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas, pirmojo Lietuvoje grigališkojo choralo vyrų ansamblio „Cantores chorales capellae s. Casimiri“ vienas steigėjų, kamerinio choro „Aidija“ vadovas, Vilniaus universiteto giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ pagrindinis dirigentas (Cantor primus) ir vienas iš steigėjų, valstybinės premijos laureatas.

Romualdas baigė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo klasę (mok. Jadvyga Svirskienė), 1980–1985 m. choro dirigavimo specialybę studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (doc. Viktoro Masevičiaus klasėje). 1989–1990 m. profesinius įgūdžius jis gilino Prancūzijoje: Paryžiaus konservatorijoje studijavo grigališkąjį choralą (prof. Louis-Marie Vigne), Bulonės konservatorijoje – dirigavimą (prof. Pierre Calmelet), 1994 m. dar tobulinosi Kopenhagos Karališkoje Muzikos akademijoje tarptautiniuose dirigentų meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo senosios chorinės muzikos specialistas P. Phillips‘as. Nuo 1982 m. Romualdas dainavo tais pačiais metais įkurtame Šarūno Nako vadovaujamame „Vilniaus naujosios muzikos ansamblyje“, kurio meninė veikla buvo sutelkta į lietuvių šiuolaikinės muzikos sklaidą, su ansambliu gastroliavo Kanadoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rusijoje, Estijoje ir kitur. 1983 m. jis pradėjo pedagoginį darbą (dirigavimo disciplinų mokytojas, chorų vadovas) Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, kur dirba ligi šiol. Su pastarosios mokyklos choru jis pelnė laureato vardą tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje ir Čekijoje, gastroliavo Ukrainoje, Vengrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Škotijoje. 1985–1987 m. tarnaudamas sovietų kariuomenėje Romualdas nenutraukė dirigento veiklos: suorganizavo pučiamųjų orkestrą ir senosios muzikos ansamblį, su kuriais koncertavo Kaliningrade (Karaliaučiuje) bei kituose srities miestuose. 1989 m. jis tapo vienu iš kamerinio choro „Aidija“ įkūrėju, kuriam visus pastaruosius metus diriguoja ir yra jo meno vadovas. Su „Aidija“ Romualdas tapo dviejų tarptautinių chorų konkursų Didžiojoje Britanijoje laureatu. Su šiuo choru jis koncertavo daugelyje Lietuvos festivalių, parengė pavienių koncertų, taip pat radijo, kompaktinių plokštelių įrašų, gastroliavo Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Latvijoje, Austrijoje, Kinijoje. Be Romualdo vadovaujamos „Aidijos“ dalyvavimo neįsivaizduojami valstybėje svarbių sukakčių ir datų minėjimai, Lietuvos kompozitorių šiuolaikinės muzikos kūrinių premjeros. Romualdas taip pat yra ir vienas iš senosios muzikos ir LDK kultūrinių tradicijų atstatymo iniciatorių, sakralinės muzikos atlikimo autoritetas bei lietuviškosios chorinės muzikos sklaidos ambasadorius. Už sakralinės muzikos pajautą ir atlikimą jo vadovaujama „Aidija“ susilaukus Bažnytinės vadovybės įvertinimo ir pripažinimo. Romualdas buvo kviečiamas dėstyti giedojimą atsikūrusioje Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje. Kamerinis choras „Aidija“ yra kviečiamas giedoti atlaidų (Aušros vartų, Gailestingumo, Trakinės) svarbiausių bažnytinių iškilmių metu šv. Mišiose. Romualdas buvo pirmasis profesionalus muzikas Lietuvoje po studijų užsienyje prisidėjęs prie sakralinio Bažnyčios giedojimo – grigališkojo choralo atkūrimo judėjimo pradžios Lietuvoje ir buvo „Cantores chorales cappellae S. Casimiri“ (1989–1993) Vilniaus arkikatedroje vienas iš iniciatorių. Dabar jis yra Vilniaus universiteto giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ pagrindinis dirigentas (Cantor primus) ir vienas iš steigėjų. „Schola Cantorum Vilnensis“ – vieninteliai šalyje gieda pagal ekstraordinarinį Romos ritualą, atlikdami mokslinę ir praktinę LDK liturginių tradicijų restauraciją, siekiant metodiškai formuoti autentišką, tyrinėjimų rezultatais pagrįstą „Vilniaus giedojimo mokyklos“ muzikinį skambesį. Romualdas yra vienas iš kasmet kviečiamų pagrindinių Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo studijų akademijos „Ad Fontes“ Kražiuose mokytojų, veda grigališkojo choralo giedojimo kursus. Jis dalyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose, paskelbė keletą straipsnių, yra Lietuvos moksleivių dainų švenčių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių dirigentas.