Mieli Kražiškiai,

Su giliu sukrėtimu išgyvenome Vėlinių oktavos metu Kražių miestelį ištikusius įvykius. Klausiame kartu su Jumis: kodėl blogis ir vėl įsivėlė į visiems mums brangaus miestelio ir jos bendruomenės kasdienybę? Kiekvieną vasarą trylika metų iš eilės savo žingsniais ir malda M.K. Sarbievijaus gatve jungėme Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventovę su Kražių kolegija. Čia mokėmės deramai šlovinti Dievą ir Jo Motiną. Visada tikėjome ir tikime Kražių miestelio dvasiniu atgimimu.

Priimkite mūsų nuoširdžią atjautą ir maldą. O kartu ir viltį. Viltį, kad ir vėl Kražiuose skambės deramai Dievogarbai kviečiantys šventovės varpai. Ir su Šv. Mykolo Arkangelo, Šėtono nugalėtojo, pagalba trauksis iš miestelio blogis, sielose įsivyraus Dievas ir viltis čia būti ir kurti.

Ypatingai norime paminėti į Tėvo namus iškeliavusią Liliją Galkauskienę, pas kurią ne vieną vasarą svečiavosi „Ad Fontes“ dalyviai. Dėkojame Jums ir širdingai prisimename maldoje.

Arkangele Mykolai, kovok Kražių kovą prieš Šėtoną.

Dievo Motina, Švenčiausioji Mergele Marija, atgimdyk sielas.

Amžinajį atilsį suteik žuvusioms, Viešpatie.

„Ad Fontes“ bendruomenė