APIE AD FONTES

 „Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus“ –„Kaip ištroškusi elnė trokšta vandens šaltinių, taip ir mano siela tavęs ilgisi, Dieve.“ Psalmė – 41, 2

Sukurtas pagal Dievo „paveikslą ir panašumą“ (Pr 1, 26), visa savo prigimtimi žmogus trokšta atsigręžti į savo kilmę ir pažinti savąjį kilnumą. Tačiau beribe meile trykštantis Kūrėjas panoro dar labiau sukilninti žmogų: Jis dovanojo jam patį save – savąjį dieviškumą. „Ad Fontes“ (Šaltinių link) yra siekimas pažinti Dievą ir save (šv. Augustinas, „Soliloquia“, 2,7).

Protingąja savastimi apdovanotas žmogus gali pažinti kūriniją būti įgalinantį Kūrėją, Jo grožį ir didybę kūrinijoje atspindinčius pradus. Tūkstantmetė meilės išminčiai tradicija (philosophia) ir šiandien veda mus link šio pažinimo ir įgalina visavertiškai skleisti protingąją žmogaus savastį.

Tikėjimo malone ir Apreiškimo pažinimu išrinktas žmogus yra pašauktas įsibūti Dievo Meilėje – dalyvauti švč. Trejybės Asmenų vidiniame gyvenime. Krikščionybės aušroje ganytojai įvesdavo tikinčiuosius į įsikūnijusio Dievo Sūnaus Aukos slėpinį (mystagogia). Čia Eucharistijos slėpinyje atsiveria Dievo prigimtis – žmogus įgalinamas su Juo susibūti. Šiandien ypač aktualu ryžtingai apsispręsti už ir pažinti savo tikėjimą, todėl ir visavertiškai išgyventi santykį su Dievu (Sacramentum caritatis, 64).

„Ad Fontes“ akademijos tikslas – vesti žmogų Kūrėjo pažinimo ir tapsmo Jo šventumo keliu. Lygia greta „Ad Fontes“ akademija tyrinėja žmogaus vertės sklaidos (etika) ir bendrabūvio (politeia) klausimus lotyniškosios civilizacijos raidos nūdienoje.

„Ad Fontes“ akademija sklaida prasidėjo 2002 Kražiuose – istoriniame ir edukaciniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centre. Vilniaus universiteto kartu su partneriais bei Šiaulių vyskupo globoje rengiama „Ad Fontes“ akademija siekia tvirtinti žmogaus ugdymo, o kartu ir Lietuvos valstybingumo bei Europos dvasinius pamatus.

Sub Cruce lumen – Kryžiuje slypi šviesa