PROGRAMA

Kviečiame studijuoti vasarą Kražiuose, nuostabiame Lietuvos istoriją ir Vakarų Europos kultūros dvasinę savastį menančiame Žemaitijos miestelyje, giesme dalyvauti lotyniškoje Romos liturgijoje, studijuoti Bažnyčios mokymą, ugdyti grigališkojo choralo giedojimo ir dalyvavimo Kristaus Aukoje įgūdžius.

ad fontes logo

AD FONTES

XIII metai

 PROGRAMA

2014 m. liepos 27d. – rugpjūčio 3 d.

Kražiai

                    AD FONTES Mystagogia 2014 programa ad-fontes-2014-anketa

                                       ad-fontes-2014-patarnautoju-anketa

„Suprasdamas „gilų ryšį tarp grožio ir liturgijos“, „turtingą tikėjimo bei meilės palikimą“, atspindėtą Bažnyčios giedojimo lobyne (Sacramentum Caritatis, 41, 42), Jo Šventenybė drąsina jus toliau dėti pastangas ugdant vis gilesnį šventosios Eucharistijos, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo „šaltinis ir viršūnė“ (Lumen Gentium, 11), supratimą bei pagarbą. Pavesdamas Nekaltai Pradėtosios Marijos bei Šventojo Benedikto užtarimui Šventasis Tėvas širdingai suteikia jums Apaštalinį Palaiminimą“.

Iš Jo Šventenybės Benedikto XVI vardu rašyto arkivyskupo Fernando Filoni, Tautų Evangelizacijos kongregacijos prefekto ir Romos kurijos bendrųjų reikalų vadovo, laiško Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, suteikiant „Ad Fontes“ Šventojo Tėvo palaiminimą.

„Ad Fontes“ akademija žengia pirmųjų amžių šventųjų Tėvų nubrėžtu mistagogijos keliu. Mistagogija yra tikinčiųjų įvedimo į įsikūnijusio Dievo Sūnaus Aukos slėpinį praktika. Čia Eucharistijos slėpinyje atsiveria Dievo prigimtis ir Jo malonės galia žmogus yra pašventinamas.

Akademijos dalyviai yra formuojami kaip visaverčiai Eucharistinės Aukos, t.y. Šventų Mišių, dalyviai. Teologinės studijos padeda suvokti Eucharistijos slėpinį, grigališkojo choralo mokymasis įgalina tobulesnę dalyvavimo Eucharistijos Aukoje (actuosa participatio) praktiką.

„Ad Fontes Mystagogia“ studijas globoja ir į gilų santykį su Dievu kviečia Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

AD FONTES 2014 Išskirtinis įvykis

Pontifikalinės Liturgijos

Liepos 29d.

“Ad Fontes” dalyvius aplankys ir Liturgiją ves Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis ir Kauno vyskupas augziliaras Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas.

Pontifikalinės liturgijos simbolika pilnai atskleidžia Mistinio Kristaus Kūno grožį liturgijoje dalyvaujantiems tikintiesiems.

9.00 val. Missa Pontificalis – Pontifikalinės Mišios,

aukoja Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

17.30 val. Vesperae Pontificales – Pontifikalinė Vakarinės liturgija,

celebruoja Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas.

Įvadas į programą

Šiais metais „Ad Fontes“ toliau kelia užduotį – formuoti liturgijos tarnystei pasišventusius pasauliečius. „Ad Fontes“ išlaiko pastovių ir nuolat tobulėjančių mokytojų korpusą, idant būtų išlaikytas ir toliau puoselėjamas „Ad Fontes“ formavimo metodas.

Paskaitų ciklą praturtinsime skirtingomis aukšto rango ir unikaliomis paskaitomis. Džiaugiamės, kad prie mokytojų prisijungia filosofas Dr. Naglis Kardelis, taip pat su dalyviais bendraus ypatingas svečias Kauno augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Džiaugiamės apaštalų įpėdinių dėmesiu ir turtėjančia „Ad Fontes“ liturgija.

Ypatingą dėmesį skirsime grigališkojo giedojimo ir dainavimo įgūdžių tobulinimui. Įvedame ir naują kursą – individualias dainavimo pagrindų pamokas. Siekdami itin sąmoningo dalyvių dalyvavimo ir darbo kokybės, ribosime dalyvių vietų skaičių (iki 40).

Principas giesmininkams: Bažnyčios liturgijos atlikimas priklauso ir nuo deramo giesmininkų pasirengimo liturginei tarnystei. Dievo garbę giedantys ir tikinčiuosius giesme į dalyvavimą Aukoje įvesdinantys giesmininkai turi įvaldyti teologinio pasirengimo ir profesionalaus giedojimo darną.

Mokytojai

Dr. Alkuinas Reidas –

Šv. Benedikto vienuolyno La Garde-Freinet (Prancūzija) steigėjas, tarptautinės tęstinės konferencijos “Sacra Liturgia” organizatorius; knygos „Organinis liturgijos vystymasis“ autorius; vienas iš Naujojo liturginio judėjimo lyderių.

Dr. Naglis Kardelis –

Filosofas, filologas, kalbotyrininkas, vertėjas, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Yra išvertęs eilę Platono ir kitų Antikos mąstytojų veikalų, išleido monografiją „Vienovės įžvalga Platono filosofijoje“, 2007 m. buvo apdovanotas Švietimo ir Mokslo ministerijos už straipsnių ciklą apie gamtos mokslus ir humanistiką Mokslo populiarinimo darbų konkurse.

Dr. Jonas Vilimas –

„Archė“ fondo valdybos pirmininkas, „Schola Cantorum Vilnensis“ (Vilniaus universitetas) antrasis vadovas, Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ akademinis vadovas ir lektorius, humanitarinių mokslų daktaras (specializacija – grigališkojo choralo plėtros istorija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorius.

Romualdas Gražinis –

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choro dirigavimo dėstytojas, choro dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas, pirmojo Lietuvoje grigališkojo choralo vyrų ansamblio „Cantores chorales capellae s.Casimiri“ vienas steigėjų, kamerinio choro „Aidija“ vadovas, Vilniaus universiteto giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis pagrindinis dirigentas (Cantor primus) ir vienas iš steigėjų. Romualdas yra valstybinės premijos laureatas.

Adrija Čepaitė –

Orkestro ir choro dirigentė, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos orkestrinio dirigavimo dėstytoja, simfoninių orkestrų kviestinė dirigentė, grigališkojo choralo specialistė, tarptautinio moterų ansamblio „Graces & Voices“ vadovė, veda meistriškumo kursus.

Mindaugas Kubilius –

„Archė“ fondo valdybos narys; Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ steigėjas ir vadovas; Vilniaus universiteto, ISM ekonomikos ir vadybos universiteto dėstytojas, organizacijų vystymo ir komunikacijos įmonės „Cezaris” vadovaujantis partneris.

Dr. Vytis Valatka –

„Archė“ fondo valdybos narys; edukacinio – informacinio portalo http://www.arche.lt vyr. redaktorius; Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ vienas iš steigėjų, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, organizacijų vystymo ir komunikacijos įmonės „Cezaris” konsultantas.

Kun. Marius Talutis –

Buvęs Kaišiadorių, Elektrėnų, Širvintų parapijų vikaras, dabar Elko vyskupijos (Lenkija) Punsko parapijos vikaras; „Ad Fontes“ dvasios tėvas.

Jaroslav Kalinovskij –

Balstogės kunigų seminarijos (Lenkija) V kurso seminaristas, „Ad Fontes“ akademijos dalyvis nuo pat pirmųjų „Ad Fontes“ gyvavimo metų. Nuo 2013 m. „Ad Fontes“ bendradarbis.

Paskaitų ciklas

„Naujasis Liturginis judėjimas po Benedikto XVI pontifikato“, Dr. Alkuinas Reidas

“Meteksė, komunija ir komunikacija: dalyvavimo sąvokos pavidalai Vakarų filosofijoje ir teologijoje“, Dr. Naglis Kardelis

„Actuosa participatio: dalyvavimo Dievo prigimties atskleistyje slėpinys“, Mindaugas Kubilius

“Grigališkojo choralo semiologinės – teologinės interpretacijos principai“, Dr. Jonas Vilimas

NB. Paskaitų ciklas yra privalomas visiems.

Įvadinis kursas

Dalyviai: ši studijų programa yra skirta „Ad Fontes“ naujokams.

Kursai:

.

• Romos katalikų liturgijos pagrindai

o Dr.Jonas Vilimas

• Įvadas į Grigališkąjį choralą,

o Dr. Jonas Vilimas

• Konsultacijos: lotynų kalbos tartis

o Dr. Vytis Valatka

• Giedojimo ugdymas,

o Romualdas Gražinis

• Individualios dainavimo pamokos,

o Profesionalus dainininkas (bus patikslintas)

• Paskaitų ciklas (žr. aukščiau)

• Pasirengimas liturginei giedojimo tarnystei (repeticijos)

Choro programa

Dalyviai: šioje studijų programoje dalyvauja jau pažengę giesmininkai: dalyvavę „Ad Fontes“ ar giedantys vienoje iš schola cantorum.

Kursai:

• Paskaitų ciklas (žr. aukščiau)

• Giedojimo ugdymas

o Adrija Čepaitė, Romualdas Gražinis

• Individualios dainavimo pamokos

o Profesionalus dainininkas (bus patikslintas)

• Pasirengimas liturginei giedojimo tarnystei (repeticijos)

Kantorių meistriškumo kursas

Dalyviai: Kantorius turi sugebėti kokybiškai giedoti individualiai. Į kantorių grupę yra priimami atskiru giedojimo mokytojų sprendimu.

Kantoriams yra formuojama individualus giedojimo ugdymosi kursas.

Kursai:

• Paskaitų ciklas (žr. aukščiau)

• Individualus giedojimo ugdymas

o Adrija Čepaitė, Romualdas Gražinis

• Individualios dainavimo pamokos

o Profesionalus dainininkas (bus patikslintas)

• Pasirengimas liturginei giedojimo tarnystei (repeticijos)

Liturginio giedojimo praktika

Officium Divinum

Liturginės valandos: Laudes (Rytmetinė liturginė valanda), Prima, Tertia, Sexta, Nona

(Mažosios l. v.), Vesperae (Vakarinė l. v.), Completorium (Naktinė l. v.).

Missa Cantata

Giedamosios Šv. Mišios pagal Romos rito ekstraordinarinę formą – šv. Jono XXIII mišiolą.

Kunigų liturginio ugdymo programa

Kunigus ir seminaristus kviečiame studijuoti Bažnyčios liturgiją: mokytis aukoti Šv. Mišias pagal ekstraordinarinę Romos rito formą, įgyti lotyniškojo giedojimo įgūdžių, pilnatviškai išgyventi liturginį dienos ritmą, taip pat giliau suprasti II Vatikano susirinkimo dokumentus apie Bažnyčios liturgiją.

Kursai:

• Paskaitų ciklas (žr. aukščiau)

• Individualios Šv. Mišių celebravimo pamokos

o Dr. Alkuinas Reidas

• Individualus liturginių formulių giedojimo ugdymas

o Dr. Jonas Vilimas

• Individualios dainavimo pamokos,

o Profesionalus dainininkas (bus patikslintas)

Dalyviai gaus metodinę medžiagą, taip pat – Ordo Missae (Mišių tvarka). Vilnius: Arche, 2011.

Dalyviai turės galimybę aukoti Šv.Mišias, celebruoti liturgines valandas, patarnauti Pontifikalinėse ar Iškilmingose Šv.Mišiose.

Patarnautojų ugdymo programa

Studijų savaitės metu skiriamas ypatingas dėmesys liturgijai ir patarnautojų pasirengimui. Dvasinės malonės gaunamos įvairiais Viešpaties skirtais dalyvavimo Bažnyčios liturgijoje būdais. Vienas jų-patarnavimas kunigo celebruojamoje Šv. Mišių Aukoje bei liturginėse valandose.

Dalyviai: „Ad Fontes“ studijų savaitės patarnautojų kursai yra skirti jaunuoliams ir vyrams, norintiems išmokti patarnauti lotyniškoje Romos liturgijoje.

Kursai:

• Paskaitų ciklas (žr. aukščiau)

• Liturginio patarnavimo ugdymas ir praktika

o Dr. Alkuinas Reidas, seminaristas Jaroslav Kalinovskij

• Įvadas į Šv. Mišias

o Kun. Marius Talutis, seminaristas Jaroslav Kalinovskij

Dienotvarkė

Sudaryta pagal šventojo Benedikto, Vakarų vienuolystės patriarcho, regulą, studijų savaitės

dienotvarkė yra itin intensyvi. Jos principas – „ora et labora” (melskis ir dirbk).

Dienotvarkės pagrindas – liturginis dienos ritmas:

Liturginės valandos:

                   Rytmetinė (Laudes)

Pirmoji valanda (Prima)

Trečioji valanda (Tertia),

Šeštoji v (Sexta)

Devintoji v. (Nona : pasirinktinai)

Vakarinė (Vesperes),

Dienos atbaigos arba Naktinė valanda (Completorium).

Šv.Mišios yra aukojamos pagal Romos rito ekstraordinarinę formą:

Pontifikalinės Mišios (Missa Pontificalis) – liepos 29d.

Iškilmingosios Mišios (Missa solemnis) – kasdien.

Prieš Šv. Mišias – Dieviškasis skaitymas (Lectio divina)

Visa liturgija yra atliekama lotynų kalba.

„Ad Fontes“ tradicijos:

• M.K.Sarbievijaus poezijos vakaras (ketvirtadienis)

• Kražių kankinių paminėjimas (penktadienis)

• Išvyka į Šiluvą (šeštadienis)

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kvietimu „Ad Fontes“ studijos prasidės pagrindinėmis Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų Šv. Mišiomis Kryžiaus kalne, liepos 27 d. (sekmadienis)

Sertifikavimas

„Ad Fontes“ studijų savaitės dalyviams įteikiami Fondo ARCHĖ sertifikatai.

Dalyvavimas

Norinčius dalyvauti studijų savaitėje maloniai prašome užpildyti anketą ir iki liepos 15d.

Anketos elektroninę formą rasite čia: http://www.ad-fontes.lt > Mystagogia > Programa.

Anketą siųskite elektroniniu paštu: daiva@ad-fontes.lt

Savaitė po prašymo anketos atsiuntimo Jums bus atsiųstas atsakymas dėl dalyvavimo „Ad Fontes“ su papildoma informacija.

Dalyvio mokestis – 420 Lt

Į mokestį įeina giesmynai, apgyvendinimas, maitinimas.

Šeimoms nuolaida – atskiru susitarimu (vaiko amžius ir t.t.)

Priimtiems ir visos sumos dėl suprantamų priežasčių neišgalintiems sumokėti dalyviams organizatoriai ieškos paramos                 iš „Ad Fontes“ stipendijų fondo.

!!DĖMESIO!! Šiais metais priimame ribotą dalyvių skaičių.

Informavimas

Daugiau informacijos rasite http://www.ad-fontes.lt  bei Veidaknygės „Ad Fontes“ paskyroje (Facebook/Ad Fontes).

Visi organizaciniai klausimai – Daiva Žižiūnaitė: daiva@ad-fontes.lt , tel.: 8 685 12875

Sekite naujienas.

Rengėjai

 • Fondas „Archė”

• VšĮ „Patricius“

• Kražių kultūros centras

• Kražių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Partneriai

• Naujienų portalas http://www.lrytas.lt

• Edukacinis portalas http://www.arche.lt